Нели Огнянова. Платформата е съобщението (перспективи пред правната уредба на платформите)

Нели Огнянова

THE PLATFORM IS THE MESSAGE

(PROSPECTS FOR THE LEGAL FRAMEWORK OF THE PLATFORMS)

Nelly Ognyanova

Резюме: За първи път българският Закон за радиото и телевизията ще включва разпоредби, свързани с платформите за споделяне на видео. Платформите са нов вид междинен доставчик на услуги. Знаем ли достатъчно за това как платформите влияят на глобалните социални и политически процеси?

Интернет компаниите допринасят за демократизацията на достъпа до знание и култура. Но когато платформата е съобщението (по Маклуън), медийните екосистеми вече не функционират по начина, който ни е известен. Във времето на глобалните платформи конкуренцията е ограничена. Платформите влияят отрицателно върху традиционните бизнес модели на творческите индустрии и медиите, позволяват на технологичните гиганти да получат огромна икономическа мощ, основана върху капитализацията на данните на потребителите, да влияят върху глобалните социални и политически процеси и да разпространяват дезинформация и незаконно съдържание. Какво предвиди ревизията на Директивата за аудиовизуални медийни услуги (2018) за платформите за видеосподеляне и какво може да се очаква от следващите актове на законодателите?

Ключови думи: платформи, Законодателен акт за цифровите услуги, услуги на платформи за видеосподеляне, Директива за аудиовизуалните медийни услуги, Закон за радиото и телевизията.

Abstract: For the first time the Bulgarian Radio and Television Law include provisions related to videosharing platforms. Platformsare a new type of intermediary. Do we know enough about how platforms influence global social and political processes?

Internet companies contribute to democratization of access to knowledge and culture. But when the platformis themessage, media ecosystems no longer function as we know it. In the time of global platforms, competitionis limited. Platforms negatively affect traditional business models of the creative industries and the media, allow tech giants to gain enormous economic power based on capitalization of clients data, influence global social and political processesand spread disinformation and illegal content. What did the revision of the Audiovisual Media Services Directive (2018) provide for and what can be expected from the next acts of the legislators?

Keywords: platforms, EU Digital Services Act, video-sharing platform services, EU Audiovisual Media Services Directive, Radio and Television Law.

Add Comment