Пламена Петрова. Рок-пророк – българският рок и метъл на хартия и онлайн

ROCK PROPHET – BULGARIAN ROCK AND METAL ON PAPER AND ONLINE

PLAMENA PETROVA

Отворете текста в pdf 

Author: Plamena Petrova

Subject: Social Science

Published by: Medialog

Issue: 6/2019

Language: Bulgarian

Резюме: Текстът се фокусира върху представянето на българския рок и метъл в специализирани медии. Акцентът е върху метъла. Рокът присъства като по-голямата музика, от която метълът е част и със сравнителен характер. Доколко са представени български изпълнители, в сравнение с чуждестранни? Как се отразяват събития в двата вида медии и има ли специфична „метъл“ лексика в тях? Кои са основните жанрове и медийни образи? Текстът прави опит да даде отговор на тези въпроси и да щрихира разликите в печатните и онлайн медии. Обърнато е внимание на допълнителните възможности за представяне на съдържание онлайн. Основните медии, анализирани в текста, са списание „Про-рок“, сайтовете „Metal Hangar 18“ и „We Rock“. Неспециализирани медии са включени накратко, с цел съпоставка и открояване на специфики на рок и метъл медиите, свързани с техните характеристики и целевата им аудитория.

Ключови думи: метъл, рок, медии, медийни образи, Про-рок, Metal Hangar 18, We Rock

Summary: The report focuses on the presentation of Bulgarian rock and metal in specialized media. It accentuates metal. Rock is included as the music, which metal is a part of and as a comparison. To what extent are Bulgarian performers included, compared to international ones? How do the two types of media cover events? Do they have a specific “metal” vocabulary? Which are the primary genres and media images? The text attempts to answer these questions and outline the differences in print and online media. The additional ways to present content online are addressed. The text analyses primarily “Pro-Rock” magazine and two websites – Metal Hangar 18 and We Rock. Non-specialized media is included briefly for comparison, as well as to outline specifics of rock and metal media, related to their characteristics and target audience.

Key words: metal, rock, media, media images, Pro-Rock, Metal Hangar 18, We Rock

Автор: Пламена Петрова

Област: Социални науки

Сп. Медиалог

Брой: 6/2019

Add Comment