Удвояване или за любословието на филологията (рецензия на „Модерният мимесис: саморефлексията в литературата“ на Камелия Спасова)

Миглена Николчина

DUAL CODING: ON THE LOVE FOR WORDS

(Review of the monograph Modern Mimesis: Self-reflexivity in Literature, author Kamelia Spassova, 2021).

Miglena Nikolchina

Резюме: Модерният мимесис: Саморефлексията в литературата е пламенна защита на филологията, която прекосява разстоянията от Древна Елада до днешна Япония, от Одисей до робота. Това движение следва логиката, определена от авторката като репонятизация, и създава концептуални гнезда, конфигурирани чрез хоризонтални и вертикални, времеви и пространствени авторефлексивни удвоявания. Така широката дъга от библиотеките на Александрия и Пергам до миметичните долини на роботиката се оказва подплатена от репонятизацията на античния спор между „аналогията“ и „аномалията“, превръщащвсеки опит за подреждане в „безкрайна серия от преподреждания“.

Ключови думи: мимесис, филология, аналогия, аномалия, саморефлексия

Summary: Modern Mimesis: Self-Reflexivity in Literature is a passionate defence of philology that traverses the distances from AncientHellas to present-day Japan, from Ulysses to robots. This movement follows alogic described by the author as reconceptualization, and creates conceptual nodes configured through horizontal and vertical, temporal and spatial self-reflexive reduplications. The broad arc from the libraries of Alexandria and Pergamum to the mimetic valleys of robotics thus turns out to beunderpinned by the reconceptualization of the ancient dispute between ‘analogy’ and ‘anomaly’, turning any attempt at orderinginto an ‘endless series of rearrangements’.

Keywords: mimesis, philology, analogy, anomaly, self-reflexivity

Add Comment