НАУЧЕН ОТЗИВ ЗА МЕЖДУНАРОДНАТА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ „ДЕЗИНФОРМАЦИЯТА: НОВИТЕ ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА”

Ралица Ковачева

CONFERENCE REPORT ON THE INTERNATIONALSCIENCE CONFERENCE ‘DISINFORMATION: THE NEW CHALLENGES’

Ralitsa Кovacheva

Медиалог, брой 10/2021

Резюме: Международната научна конференция „Дезинформацията: новите предизвикателства” събра 16 участници – утвърдени изследователи, докторанти и журналисти – от България, САЩ, Канада, Германия. Представените доклади отразяват различни аспекти на проблема за дезинформацията: отражението на дезинформацията върху политическите процеси, регулаторните подходи за ограничаване на дезинформацията, журналистическата практика на проверка на фактите и опровергаване на дезинформацията, ролята на социалните медии за разпространението и усилването на дезинформацията.

Ключови думи: дезинформация, медии, социални медии, фактчекинг, политика

Summary: The International scientific conference „Disinformation: the new challenges“ brought together 16 participants – established researchers, PhD students and journalists – from Bulgaria, USA, Canada, Germany. The presented papers reflect various aspects of the problem of disinformation: the impact of disinformation on political processes, regulatory approaches to curbing disinformation, journalistic practice of fact-checking and debunking disinformation, the role of social media in disseminating and amplifying disinformation.

Keywords: disinformation, media, social media, fact-checking, politics

Add Comment