Биляна Калоянова. Рецензия на „Унгарски следи в развитието на модерния дизайн“

Биляна Калоянова

REVIEW OF ‘HUNGARIAN TRACES IN THE DEVELOPMENT OF MODERN DESIGN’

Bilyana Kaloyanova

Резюме: Рецензията разглежда монографията на доц. д-р Ралица Стефанова “Унгарски следи в развитието на модерния дизайн“, която представлява първото изследване у нас върху участието на унгарски художници в развитието на световния модернизъм. В книгата са засегнати водещи
тенденции в изкуството от ХХ век и в тези сложни процеси е откроен приносът на унгарски творци, оказали своето влияние в Европа и САЩ.

Ключови думи: дизайн, изкуство, модернизъм, Баухаус, Унгария

Abstract: The review addresses the Assoc. Prof. Ralitsa Stefanovova’s monograph Hungarian Traces in the Development of Modern Design, which is the first study in our country on the participation of Hungarian artists in the development of world modernism. The book touches on leading trends in 20th century art, and highlights the influence of Hungarian artists in Europe and the United States.
Keywords: designs art, modernism, Bauhaus, Hungary

Отворете текста 

Използвана литература:
СТЕФАНОВА, Ралица (2015). Унгарски следи в развитието на модерния дизайн.
София: Аскони. [Stefanova, Ralitsa (2015). Ungarski sledi v razvitieto na moderniya dizajn.
Sofia: Askoni]


Д-р Биляна Калоянова е артист, теоретик на дизайна с две издадени
монографии в областта на концептуалния дизайн, дългогодишен преподавател
в департамент „Дизайн“ на НБУ. Организатор на множество международни и
национални проекти за иновативни подходи в областта на изкуството и
дизайна.


Bilyana Kaloyanova, PhD, is an artist, design theorist with two published
monographs in the field of conceptual design, long-time lecturer at the Design
Department of the NBU. Organizer of numerous international and national projects
for innovative approaches in the field of art and design.

Add Comment