Петър Айолов. Меката власт на медийните изследвания

(За нуждата от нова парадигма за изследване на медиите и масовата комуникация в интернет)

THE SOFT POWER OF MEDIA RESEARCH

(The need for a new paradigm for media research and mass communication on the Internet)

PETER AYOLOV

Отворете текста в pdf 

Author: Peter Ayolov

Subject: Social Science

Published by: Medialog

Issue: 6/2019

Language: Bulgarian

Резюме: Появата на нови предизвикателства в масмедиите и интернет в началото на 21-ви век е резултат от промените в глобалната комуникационна система и липсата на разбиране на новите принципи, които я управляват. В новия век промяната се характеризира с промяна на йерархичната властова структура за разпространение на информация. Силни политически и икономически интереси търсят нови начини за влияние и манипулация на общественото мнение. Тази „мека“ власт се характеризира с влияние не само върху самите медии и тяхното съдържание, но и върху изследванията на медиите и науката за масовата комуникация като цяло. Старата парадигма за безпристрастност на медийните изследвания в националните държави вече не работи и се налага поставянето на въпроса за пристрастията и етиката на медийните изследователи. Влиянието върху изследванията идва под формата на явно финансиране или поръчка и затова може да се определи като форма на „мека“ власт за контрол върху медийните изследвания. Резултатите от такива пристрастни изследвания се представят като новини в медиите и се цитират многократно с цел налагане на дадена гледна точка. Самите научни изследвания стават част от целенасочена кампания за медийна манипулация в името на различни властови интереси. Това води до липса на доверие в науката за комуникацията и дисфункции в локалните и националните комуникационни системи.

Ключови думи: етика на медийните изследвания, манипулация на медийни изследвания, мека власт, нова парадигма на комуникацията

Summary: The emergence of newmoral challenges in the mass media and the Internet at the beginning of the21st century is the result of changes in the global communication system andthe lack of understanding of the new principles that govern it. In the newcentury, this change was characterized by a change in the hierarchical powerstructure to disseminate information. Strong political and economic interestsseek ways to influence and manipulate public opinion. This new „soft“power is characterized by influence not only on the media and its content but alsoon media research and the science of mass communication. The old paradigm forthe impartiality of media research in national countries is no longer working,and the question of the bias and ethics of media researchers needs to beaddressed. The impact on research comes in the form of explicit funding ororder and can, therefore, be defined as a form of „soft“ power tocontrol media research. The results of such biased studies are presented as“news” in the media and are quoted repeatedly to impose a certain point ofview. These biased researches itself are part of a purposeful campaign formedia manipulation in the name of various powerful interests. This leads to alack of confidence in the science of communication and dysfunctions in localand national communication systems.

Key words: media research ethics, manipulation of media research, soft power, new paradigm of communication

Автор: Петър Айолов

Област: Социални науки

Сп. Медиалог

Брой: 6/2019

Add Comment