Рецензия на „Производство на несъгласие. Икономическата политика на онлайн медиите“

Николай Колев

REVIEW OF “THE ECONOMIC POLICY OF ONLINE MEDIA. MANUFACTURE OF DISSENT”
Nikolay Kolev

Отворете тук

Резюме: „Производство на несъгласие. Икономическата политика на онлайн медиите“ е изключително актуален научен труд, който прави мост между фундаментите на теорията за масова комуникация и бурното развитие на процесите в полето на дигиталните медии на 21-ви век. Изследователят Петър Айолов убедително посочва „производството на несъгласие“, на принципа „разделяй и владей онлайн“, като господстващата комерсиална парадигма, отговорна за ерозията на множество демократични процеси в съвременните общества.

Ключови думи: пропаганда, медии, социални медии, икономика, медийна парадигма

Abstract: “The economic policy of online media. Manufacture of dissent.“ is an extremely relevant and modern academic research, which builds a bridge between the foundations of the theory of Mass Communication and the rapid development of processes in the field of digital media in the 21st century. The author Peter Ayolov persuasively points to the „production of dissent,“ a “divide-and-conquer” online principle as a dominant commercial paradigm, responsible for the erosion of many democratic processes in modern societies.
Keywords: propaganda, media, social media, economy, media paradigm

Използвана литература:

АЙОЛОВ, Петър (2022). Производство на несъгласие. Икономическата политика на онлайн медиите. Софийски Университет „Св. Климент Охридски“.[AYOLOV, Petar (2022). Proizvodstvo na nesaglasie. Ikonomicheskata politika na onlain mediite. Sofiiski Universitet „Sv. Kliment Okhridski“].

Д-р Николай Колев преподава „Телевизионни системи“, „Учебно студио (Телевизия)“, „Дифузия на медийното съдържание“ и „Писане и създаване на съдържание в дигиталните комуникации“ във Факултета по журналистика и масова комуникация, Софийски университет „Св. Климент Охридски“. Има повече от 15 години опит като репортер и редактор на международни новини в телевизия. Сред изследователските му интереси са: създаването на съдържание за социални мрежи, източниците на информация в съвременната новинарска редакция, трансформацията на професионалната роля на журналиста.

Nikolay Kolev, PhD teaches ‘Television Systems’, ‘Television Studio (Practicum)’, ‘Diffusion of Media Content’ and ‘Writing and Content Creation for Digital Communications’ at the Faculty of Journalism and Mass Communication, Sofia University ‘St. Kliment Ohridski’. He has more than 15 years of experience as a reporter and editor of international news in television. Among his research interests are: the creation of content for social networks, the sources of information in the modern newsroom, the transformation of the professional role of the journalist.