Диляна Кирковска. Защита на авторските и сродните на тях права при препрeдаване на радио- и телевизионни програми

PROTECTION OF THE COPYRIGHTS AND RELATED RIGHTS WHEN RETRANSMITTING RADIO AND TELEVISION PROGRAMMES

DILIANA KIRKOVSKA

Отворете текста тук в pdf 

Author: Diliana Kirkovska

Subject: Social Science

Published by: Medialog

Issue: 6/2019

Language: Bulgarian

Резюме: Текстът анализира законовите норми за закрила наавторските и сродните на тях права при препредаване, като различен вид използванена произведенията, звукозаписите и видеозаписите, включени в радио- ителевизионни програми. ЗАПСП борави с произведение/звукозапис/ видеозапис като обекти на закрила, а не с програма като сложна съвкупност от права. За да достига една програма до публиката е необходим посредник, технологичнаинфраструктура. ЗРТ предвижда защита на правата на доставчиците срещу пиратството на програми и на правата за включените в тях защитени произведения.

Ключови думи: права, препредаване на програми, произведения, излъчващи организации

Summary: The text analyses legal regulations of guarding rights when retransmitting protected works, included within Radio and TV programmes, as different kind of use. The Copyrights and Related Rights Act deals with audiovisual work/soundrecording/videorecording as issues of protection but notwith the program as a complex of rights and that reach the public via technological infrastructure. The core ways of protection are implemented in the RTA-broadcasting organisations have guarantees against illegal program retransmission and over protected works within when retransmitted by electronic networks.

Key words: copyrights, retransmission of programs, audiovisual works, broadcasting organisations

Автор: Диляна Кирковска

Област: Социални науки

Сп. Медиалог

Брой: 6/2019

Add Comment