VIII Национална научна конференция „Медии и технологии, Пловдив, 29.09-1.10.2023 г.

Конференцията на катедра „Радио и телевизия“ ще се състои отново през септември.

Програмата ще бъде публикувана на 1.07.2023 г.

Национална научна конференция

„Медии и технологии“

Време на провеждане: 29.09-1.10.2023 г.

Място на провеждане: Пловдив

Катедра „Радио и телевизия“, ФЖМК към Софийския университет „Св. Кл. Охридски“ организира VIII Национална научна конференция „Медии и технологии“.

Връзката между медиите и технологиите непрекъснато предизвиква изследователския интерес, особено в условията на бурни социално-исторически процеси. Тазгодишната национална научна конференция на катедра „Радио и телевизия“ не се ограничава само в сблъсъка или допълването между „естествен“ – „изкуствен“ интелект, а търси научни разработки и изследвания в няколко възможни  посоки:

  • Радиото и телевизията. Цифровата пост-медийна ситуация
  • Журналистика, информация, източници на информация и променените технологии
  • Изкуствен интелект. Раждането на автора
  • Еуфорията на игрите
  • Регулация, медийна собственост и собственост върху бази данни
  • Канали, платформи, съдържание
  • Новите места на зрители, слушатели, читатели, автори и куратори 
  • Популярна култура и културна памет

Очакваме до 15 юни 2023 г. да изпратете вашите:

– тема на доклада (на бълг. и англ. ез.)

– имена на автора и научна степен/звание, университет или институт (на бълг. и англ. ез.)

– кратка научна биография (научни интереси, основни трудове) – до 200 думи (на бълг. и англ. ез.)

– резюме (до 200 думи/600 знака) (на бълг. и англ. ез.)

– ключови думи и изрази (до 5) (на бълг. и англ. ез.)

За контакти:

Научен комитет:

Доц. дн Вяра Ангелова

Доц. д-р Жана Попова

Гл. ас. д-р Николай Колев

Организационен комитет:

Ас. д-р Десислава Сотирова

Ас. Диляна Кирковска

Докт. Елеана Генчева

Докт. Лора Търколева

ztpopova@uni-sofia.bg

nvkolev@uni-sofia.bg 

След конференцията публикациите се приемат до 1 ноември 2023 г. (краен срок) брой 14 на електронното научно списание „Медиалог“.

Съставител и водещ редактор на броя: доц. дн Вяра Ангелова.

На адрес: v.angelova@uni-sofia.bg

Информация за списанието, изисквания и стандарти за публикуване на:

https://www.medialog-bg.com/

Коференцията е финансирана със средствата, отпуснати от държавния
бюджет на СУ „Св. Климент Охридски” за научни изследвания, по договор
№80-10-172 / 16.5.2023 г.