Александра Илиева. Технологичното решение за изнасяне на подкастите на БНР в отделна среда

TRANSFERRING THE PODCASTS OF THE BULGARIAN NATIONAL RADIO

TO A SEPARATE ENVIRONMENT

Alexandra Ilieva

Резюме: Подкастът като формат се налага все по-успешно в системата на Българското национално радио. Началото на този процес е положено през 2019 г. с подкаста „BETAgames”. Развитието на новия формат преминава през редица етапи, като всеки от тях почива на различно технологично и потребителско решение. Тези технически аспекти в значителна степен влияят на възприемането на журналистическото съдържание от аудиторията. Текстът изследва етапите, като отчита разпознаваемостта им от аудиторията на БНР. В допълнение са формулирани някои препоръки, които биха повишили достъпа на аудиторията до подкастите на общественото радио, с което мисията му би била реализирана в още по-пълна степен.

Ключови думи: БНР, подкасти, технологични решения, изпълнение на обществената мисия на БНР

Abstract: The Podcast as a separate format has gradually become more and more popular in the Bulgarian National Radio network. This process was initiated back in 2019 when “BETAgames” became the first ever BNR podcast. The development of the podcasts in the BNR network went through different stages, each of which implemented different technical and consumer solutions. These technological solutions to a very large extent influenced and shaped the way the audience accepted the new format. The article studies these different stages with a strong accent on the implemented solutions and the feedback from the audience. In addition, the article includes some recommendations that would increase the popularity and the reach of the podcasts in the BNR framework, resulting in an even higher level of fulfilment of the statutory mission of the Bulgarian public service radio.

Keywords: BNR, podcasts, technological solutions, implementation of the mission of BNR

Използвана литература:

ГРИГОРОВА, Геника (2019). Развитие на българската подкаст сцена в периода 2014-2019. Медиалог, бр. 6/2019, с. 290-318.

BONINI, Tiziano (2015). The Second Age of Podcasting: Reframing Podcasting As a New Digital Mass Medium. Quaderns del CAC. 41.

Използвани източници:

ЗАКОН ЗА РАДИОТО И ТЕЛЕВИЗИЯТА, обн. ДВ. бр. 138 от 24.11.1998 г.

BBC (2021). Why will some radio programmes be available first on BBC Sounds after broadcast? https://www.bbc.co.uk/sounds/help/questions/programme-availability/sounds-exclusives

BBC (2022). Record 4 million people using BBC Sounds per week. https://www.bbc.co.uk/mediacentre/2022/record-4m-people-using-bbc-sounds-each-week

GOETTING, Marie Charlotte (2022). Subscriber share of music streaming services worldwide Q1 2021.

The Associated Press. Queen’s Christmas speech on podcast. NBC News, 22.12.2006. https://www.nbcnews.com/id/wbna16322845

Royal.uk. 2006. Christmas broadcast 2006. https://www.royal.uk/christmas-broadcast-2006

SoundCloud. 2022. BETAgames по Радио София. https://soundcloud.com/bnrpodcasts/sets/betagames>

Александра Илиева е докторант в катедра „Радио и телевизия” при Факултета по журналистика и масова комуникация на СУ „Св. Климент Охридски”. Завършила е бакалавърска програма по Книгоиздаване, а впоследствие и магистърска програма „Дигитални медии и видеоигри” в същия университет. Работи като водещ в Радио София на Българското национално радио от 2016 г., като в периода до 2022 г. е реализирала редица предавания, събития и подкасти в системата на общественото радио.

Alexandra Ilieva is a PhD student in the “Radio and Television” department of the Journalism and Mass Communication faculty of Sofia University “St. Kliment Ohridski”. She has a bachelor degree in Publishing, a Master degree in Digital media and Videogames. She has been a radio host in the Bulgarian National Radio since 2016 and since then, she has introduced a number of new shows, events and podcasts in the BNR.