Стела Ангова, Иван Вълчанов. Университетски практики за създаване на студентски подкаст

Отворете текста тук 

UNIVERSITY PRACTICES FOR PODCAST PRODUCTION

Stella Angova, Ivan Valchanov

Резюме: Целта на изследването е да идентифицира университетски практики за създаване на студентски подкаст. Хипотезата е, че настъпва промяна на парадигмата по отношение на първите стъпки на студентите в журналистиката и се наблюдава изместване, но не и отпадане, на опита от вестника към достъпната технология, в случая – подкаста. Знанието за производството на печатен продукт се надгражда чрез всички медийни елементи и дигитални комуникационни стратегии. Резултатът е реална мултимедийна практика, която се състои от генериране на идеи, работа в екип, писане на сценарий, редактиране, запис, монтаж, публикуване в онлайн платформи и разпространение в социалните медии. Събран е емпиричен материал, който включва подкасти на американски, австралийски, западноевропейски и български университети. Анализът на практиките им търси причините за повишения интерес към подкаста като съвременен медиен формат. Проучването цели да бъдат очертани общите характеристики на успешния студентски подкаст и да бъдат изведени тенденции за създаването и потреблението на подкаст предавания сред младата аудитория.

Ключови думи: подкаст, студентски подкаст, образование, университетска медия

Abstract: The study aims to identify university practices for creating a student podcast. The hypothesis is that there is a paradigm shift, but not a rejection, regarding the first steps of students in journalism and they rather attempt producing podcasts than creating a newspaper. The knowledge for creating print media products is upgraded through all media elements and digital communication strategies. This results in a real multimedia practice consisting of generating ideas, teamwork, script writing, editing, recording, publishing in online platforms and social media promotion. Empirical material has been collected from American, Australian, Western European, and Bulgarian universities. The case studies seek to discover the reasons for the increased interest in podcasts as a modern audio format. The study aims to outline the main characteristics of a successful student podcast and to examine the tendencies for production and listening to podcasts among the younger audience.
Keywords: podcast, student podcast, education, university media

Add Comment