Ралица Ковачева. Дневният ред на българската телевизионна журналистика

Отворете текста тук 

ДНЕВНИЯТ РЕД НА БЪЛГАРСКАТА ТЕЛЕВИЗИОННА ЖУРНАЛИСТИКА

Ралица Ковачева

THE AGENDA OF BULGARIAN TELEVISION JOURNALSM

Ralitsa Kovacheva

Резюме: Текстът представя резултатитеот изследване на случай по темата за журналистическото разследване, известно като „Осемте джуджета“ и неговото (не)отразяване от най-гледаните български телевизии БНТ, bTV и Нова телевизия. Целта на изследването е да установи намират ли място в дневния ред на българските телевизии теми, които са пренебрегвани от институциите. Резултатите показват, че телевизиите имат различен подход към темата, който варира от сравнително добро отразяване, през институционално повлияно отразяване, до липса на всякакво отразяване. Въз основа на резултатите от изследването се правят изводи относно дневния ред на българската телевизионна журналистика и факторите, които имат влияние върху формирането му.

Ключови думи: телевизия, телевизионна журналистика, разследваща журналистика, определяне на дневния ред

Abstract: The text presents the results of a case study on how the journalistic investigation, known as the ‘Eight Dwarfs’, is covered by the most watched and trustedBulgarian televisions BNT, bTV and Nova. The study aims to establish whethertopics that are neglected by the institutions could find a place in theBulgarian televisions` agenda. It has been found that the three media have applied different approaches to the topic, varying from relatively good coverage, through institutionally influenced coverage, to the lack of any coverage. Based on the results, conclusions are made about the agenda ofBulgarian television journalism and the factors that influence its formation.

Keywords: Television, Television Journalism, Investigative Journalism, Agenda-setting 

Add Comment