Анна Николова. Българските музикални фенове онлайн: между активизма и пасивността

BULGARIAN MUSIC FANS ONLINE: BETWEEN ACTIVISM AND PASSIVITY 

Observations, questions, answers.

ANNA NIKOLOVA

Отворете текста в pdf 

Author: Anna Nikolova

Subject: Social Science

Published by: Medialog

Issue: 6/2019

Language: Bulgarian

Резюме: Ускорените промени в комуникацията онлайн и офлайн през последните десет години задължават всекибизнес (включително и музикалния) да се бори за оцеляване посредством гъвкавитрансформации. Как се е променила българската музикална сцена през последните години? Кои са „новите“ фенове и какво кара „старите“ да продължават да присъстват намузикални събития „на живо“? Как се привлича интересът на масовата музикалнааудитория в България?

Фокусът на разработката е върху въпроси, засягащи съвременната музикална сцена в страната и публиките ѝ. Отговори са потърсени от седем професионалисти в сферата на връзките с обществеността и промоутърския бизнес с над десет години опит. Анализът на проведените дълбочинни интервюта търси връзки между действията на потребителите на музика в България офлайн и онлайн. Потвърдени са хипотези, свързани с развитието на музикалната сцена в страната, и са зададени нови.

Ключови думи: кликтивизъм, промоутъри, Web 2.0, социални мрежи, инфлуенсъри

Summary: Due to the accelerated changes in online and offline communication over the last ten years, every business (including music) struggles to survive via flexible transformation. How has the Bulgarian music scene changed in recent years? Who are the „new“ fans and what makes the „old“ ones continue to attend live music events? Which are the methods of attracting a broad music audience in Bulgaria?

The article focuses on issues that affect the contemporary music scene in Bulgaria and its audiences. The research is based on seven interviews of specialists in the fields of PR and Musical Promotion, operating in the country for more than ten years. The analysis of the conducted interviews seeks to find interconnections between the offline and online actions of music consumers in Bulgaria. Some of the hypotheses related to the development of the music scene in the country have been confirmed and new ones have been set.

Key words: clicktivism, promoters, Web 2.0, social media, influencers

Автор: Анна Николова

Област: Социални науки

Сп. Медиалог

Брой: 6/2019

Add Comment