ВЕНЦИСЛАВ ДИМОВ. За някои медийни метаморфози

(КАК „ЧАЛГАРИ“ СТАВАТ „ЛИДЕРИ НА ГРАЖДАНСКИ КАУЗИ“)

About some media metamorphoses (how“chalgari“ becomes „citizens ’cause leaders“)

Author: Ventsislav Dimov

Subject: Social Science

Published by: Medialog

Issue: 5/2019

Language: Bulgarian

Keywords:  ethnopopmusic, star, fans, new media, glory, soft power

Summary: The proposed article shares observations on with the construction of the image of the star in ethno-popmusic and the role of the media and media music, with two cases – Slavi Trifonov and Azis. At first glance, they seem very different, but they are actually quite similar – as with the mechanisms of media imposition of the image of the star and the use of the media in the construction of public resources and attachment to civilian causes. The article attempts to interpret current cultural phenomena through their media projections, using Joseph Nye’s theoretical statements on soft power; Tyler Cowen’s for the Economics of Glory.

Автор: Венцислав Димов

Област: Социални науки

Сп. Медиалог

Брой: 5/2019

Ключови думи: етнопопмузика, звезда, фенове, нови медии, слава, мека власт

Резюме: Текстът разглежда изграждането на образа на звездата в етнопоп музиката и ролята намедиите и медийната музика, като се спира на два случая – Слави Трифонов и Азис. На пръв поглед много различни, те са всъщност твърде сходни – както примеханизмите на медийното налагане на образа на звездата, така и на употребатана медиите в конструирането на публичен ресурс и граждански ореол. Прието е предизвикателствотода се интерпретират актуални културни явления през медийните им проекции, като се използват теоретичните постановки на Тайлър Коуен за икономиката на славата и на Джоузеф Най за меката власт.

Add Comment