Петранка Филева, Бисер Златанов. Нова медийна икономика: стари и нови предизвикателства пред медийния бизнес

Отворете текста тук 

NEW MEDIA ECONOMICS – OLD AND NEW CHALLENGES INTHE MEDIA BUSINESS

Petranka Fileva, Biser Zlatanov

Резюме: Подривната среда разрушава съществуващи и създава нови стойностнимрежи, но да се говори за нова или стара медийна икономика е дискусионенвъпрос. В настоящата статия обръщаме внимание на три ключови тенденции,които оформят поведението на участниците в медийния отрасъл: (1)персонализиране и контекстуализация, (2) фрагментиране, (3) партньорства идигитализация. Анализът на тези тенденции е извършен през призмата нанеобходимостта от изграждане на ново стойностно предложение от страна натрадиционните бизнеси. Обсъжда се как иновативните медийни компаниирешават този въпрос и как бизнесите, разчитащи на традиционните стойностнимрежи, могат да потърсят решение на предизвикателствата.

Ключови думи: медийна икономика, нови медии, стойностни мрежи, партньорства, стойностно предложение

Abstract: Disruptive media environment applies the creative destruction forces creatingnew value networks and destroying the incumbent. To write about the new or the oldmedia economics is a speculative idea. In this paper we stick to three key changes ortendencies that impact the behaviour of the media companies: (1) personalization andcontextualization, (2) fragmentation, (3) partnership and digitalization. We recognizethe need of the elaboration of new value proposition from the traditional media.

Keywords: media economics, new media, value networks, partnerships, valueproposition

Add Comment