Веселин Поповски. ЛИДЕРСТВО ПО ВРЕМЕ НА ПАНДЕМИЯ

LEADERSHIP IN A TIME OF PANDEMIC

Vesselin Popovski

Резюме: От незапомнени времена епидемиите засягат съдбата на държавите и технитеправомощия както в краткосрочен, така и в дългосрочен план. Начинът, по който лидерите – държавни и обществени – подхождат към заразните болести и защитават хората, е важен тест за управлението: тиранията може да се насърчи по време напандемии, да увеличи централната си власт и контрол, и да направи хоратапослушни поради страх от масова смърт; но и демокрацията може да се провалидраматично в справянето с извънредната ситуация, да остави много хора да умрати/или да наложи пълно затваряне на предприятията и да доведе до дългосрочниотрицателни икономически последици. В тази статия са изброени пет теста, свързанис Ковид-19, обсъжда се дали демократичните държави са постигнали по-добри илипо-лоши резултати по време на пандемията и дали жените лидери са се справилипо-добри от мъжете лидери. В нея се твърди, че ключовите фактори за оценка науправлението на пандемия са компетентността и готовността за изслушване научените, бързият и гъвкав процес на вземане на решения, капацитетът иефективността на бюрократичния механизъм и стабилното доверие в гражданите.

Ключови думи: лидерство, пандемия, тест, ефективност, демокрация

Abstract: From time immemorial the epidemics affected the fate of states and their powers both short-term and long-term. How do leaders approach contagious diseases and protect people is a crucial test of governance: a tyranny can become emboldened during pandemics, increase its central power and control and make people obedient in fear of mass death; but also a democracy can dramatically fail addressing the emergency, letting many people die, and/or lock down businesses and produce long-term negative economic consequences. This article lists five tests that Covid-19 presented, discusses whether democratic states did better, or worse, during the pandemic, and whether female leaders did better than male leaders. It argues that key factors to assess pandemic governance are competence and willingness to listen to scientists, quick and flexible decision-making, capacity and effectiveness of the bureaucratic machinery, and solid trust in the citizenry.

Key words: leadership, pandemics, test, effectiveness, democracy

Add Comment