ПО ДИГИТАЛНИТЕ СЛЕДИ НА (НЕ)ОПРЕДЕЛИМОТО СМЕШНО В ЕФИР: СТРАННИЯТ СЛУЧАЙ НА БОЖАН ПЕТРОВ

Лора Търколева

ON THE DIGITAL TRAIL OF THE (UN)DEFINABLE FUN ON AIR: THE CURIOUS CASE OF BOJAN PETROV

Lora Tarkoleva

Отворете тук:

Резюме: Текстът изследва дигиталните и документални следи от ефирното наследство на журналиста Божан Петров, оставени от сатиричната му рубрика „Отечествен радиопреглед”. За последно тя се излъчва в „Политически НEкоректно” по „Хоризонт”, БНР. Там рубриката звучи седем пъти от създаването на предаването до кончината на автора ѝ, но има предистория в предходни подобни предавания.

Анализът проследява проблемите на жанровото определение за смешно. Въпреки неизменчивата структура на рубриката и оригиналния подход на автора, необяснимо различни интерпретации на сатирата на Петров водят до неглижирането и изчезването ѝ.

Ключови думи: жанр, сатира, радио

Abstract: The text explores the digital and documental traces of the journalist Bojan Petrov’s on-air legacy, mainly left by his satirical column Fatherland Radio Review. The review was last broadcast on the Politically INcorrect show on the Horizont channel, BNR. There the review was broadcast 7 times from the creation of the programme until the death of its author, but it has a background in previous similar programmes.

The analysis traces the problems of the genre definition of fun. Despite the immutable structure of the column and the original approach of the author, inexplicably different interpretations of Petrov’s satire lead to its neglect and disappearance.

Keywords: genre, satire, radio

Използвана литература:

АБАЗОВ, Тодор (2014). Журналистика и литература: отлики и разлики. Ангелова, Вяра, Мария Нейкова, Жана Попова (съст. и ред.). Радио, разказ, реч. Юбилеен сборник в чест на проф. дсн Снежана Попова. София: УИ „Св. Климент Охридски”. [ABAZOV, Todor (2014). Zhurnalistika i literatura: otliki i razliki. Angelova, Vyara, Maria Neykova, Zhana Popova (sast. i red.). Radio, razkaz, rech. Yubileen sbornik v chest na prof. DS Snejana Popova. Sofia: UI “Sv. Kliment Ochridski”].

АНГЕЛОВА, Вяра (2007). Световното радио – модели на развитие. София: Камея. [ANGELOVA, Vyara (2007). Svetovnoto radio – modeli na razvitie. Sofia: Kamea].

БЕНЯМИН, Валтер (1936). Художественото произведение в епохата на неговата техническа възпроизводимост. Електронно издателство LiterNet. Достъпно на: <https://liternet.bg/publish18/v_beniamin/hudozhestvenoto.htm>.

[BENJAMIN, Walter (1936). Hudozhestvenoto proizvedenie v epohata na negovata tehnicheska vazproizvodimost. Elektronno izdatelstvo LiterNet. Достъпно на: <https://liternet.bg/publish18/v_beniamin/hudozhestvenoto.htm>].

ВАСИЛЕВ, Владислав (2020). Предели на свободата на изразяване – сатирата в практиката на Европейския съд за правата на човека. Огнянова, Нели, Калоян Симеонов, Татяна Буруджиева, Атанас Славов, Гергана Радойкова (ред.). Европейският съюз и НОВОТО НОРМАЛНО – от социална изолация към гражданска осъзнатост. София: СУ Св. „Климент Охридски” и Фондация за свободата „Фридрих Науман”, с. 93-105. [VASILEV, Vladislav (2020). Predeli na svobodata na izrazyavane – satirata v praktikata na Evropeyskiya sad za pravata na choveka. Ognyanova, Neli, Kaloyan Simeonov, Atanas Slavov, Gergana Radoykova (red.). Evropeyskiyat sayuz i NOVOTO NORMALNO – ot sotsialna izolatsiya kam grazhdanska osaznatost. Sofia: UI “Sv. Kliment Ochridski”].

КИРКЕГОР, Сьорен (1993). Върху понятието за ирония. София: УИ „Св. Климент Охридски”. [KIERKEGAARD, Søren (1993). Varhu ponyatieto za ironiya. Sofia: UI “Sv. Kliment Ochridski”].

МАНЛИХЕРОВА, Мануела (2014). Персонализацията в съвременното радио. Ангелова, Вяра, Мария Нейкова, Жана Попова (съст. и ред.). Радио, разказ, реч. Юбилеен сборник в чест на проф. дсн Снежана Попова. София: УИ „Св. Климент Охридски”, с. 79-83. [MANLIHEROVA, Manuela (2014). Personalizatsiyata v savremennoto radio. Angelova, Vyara, Maria Neykova, Zhana Popova (sast. i red.). Radio, razkaz, rech. Yubileen sbornik v chest na prof. DS Snejana Popova. Sofia: UI “Sv. Kliment Ochridski”].

МЕНГЬОНО, Доминик (2000). Ключови термини в дискурс анализа. София: СУ „Св. Климент Охридски”, Факултет по журналистика и масова комуникация. [MAINGEUNEAU, Dominique (2000). Klyuchovi termini v diskurs analiza. Sofia: SU “Sv. Kliment Ochridski”, Fakultet po zhurnalistika i masova komunikatsiya].

ОГНЯНОВА, Нели (2005). Аудиовизуална политика и законодателство на Европейския съюз. София: УИ „Св. Климент Охридски”. [OGNYANOVA, Neli (2005). Audiovizualna politika I zakonodatelstvo na Evropeyskiya sayuz. Sofia: UI “Sv. Kliment Ochridski”].

ПАСИ, Исак (1979). Смешното. София: Наука и изкуство. [PASI, Isak (1979). Smeshnoto. Sofia: Nauka i izkustvo].

ПОПОВА, Жана (2015). Жанрове и форми на забавлението в телевизията. Полиграфюг АД. [POPOVA, Zhana (2015). Zhanrove i formi na zabavlenieto v televiziyata. Poligrafyug AD].

ПОПОВА, Мария (2021). Въведение в журналистическата теория. София: Авангард Прима. [POPOVA, Maria (2021). Vavedenie v zhurnalisticheskata teoriya. Sofia: Avangard Prima].

ПОПОВА, Снежана (2022). Колумнистите и техните разкази. Ковачева, Ралица, Жана Попова, Вяра Ангелова, Снежана Попова (съст.). Нейкова. София: УИ „Св. Климент Охридски”. [POPOVA, Snezhana (2022). Kolumnistite i tehnite razkazi. Kovacheva, Ralitsa, Zhana Popova, Vyara Angelova, Snezhana Popova (sast.) Zhurnalistika, tsennosti, svyat. Yubileen sbornik v chest na prof. dr Maria Neykova. Sofia: UI “Sv. Kliment Ochridski”].

ПРОП, Владимир (2022). Проблеми на комизма и смеха. София: Същности. [PROPP, Vladimir (2022). Problemi na komizma i smeha. Sofia: Sashtnosti].

ТОЧЕВ, Лъчезар (2023). Журналистически жанрове в радиото. София: УИ „Св. Климент Охридски”. [TOCHEV, Lachezar (2023). Zhurnalisticheski zhanrove v radioto. Sofia: UI “Sv. Kliment Ochridski”].

ЦВЕТКОВА, Елена (2017). Радослав Янкулов: БНР прави героични опити да бъде безпристрастна медия. Ангелова, Вяра (съст.). БНР и БНТ между държавата и обществото. 1989-2015. София: УИ „Св. Климент Охридски”. [TSVETKOVA, Elena (2017). Radoslav Yankulov: BNR pravi geroichni opiti da bade bezpristrastna mediya. Angelova, Vyara (sast.) BNR i BNT mezhdu darzhavata i obshtestvoto 1989-2015. Sofia: UI “Sv. Kliment Ochridski”].

ALKIVIADOU, Natalie (2022). Ain’t that funny? A jurisprudential analysis of humour in Europe and the U.S. Brzozowska, Dorota, Władysław Chłopicki, Villy Tsakona (eds.) European Journal of Humour Research, vol. 10, No. 1, p. 50-61. Available on: <https://europeanjournalofhumour.org/ejhr/article/view/649/632>.

JAKUBOWICZ, Karol (2007). Systemic Parallelism. Nikoltchev, Susanne (ed.). The Public Service Broadcasting Culture. Strasbourg: European Audiovisual Observatory. p. 16-17.

MAGDALINO, Paul (2021). Political Satire. Marciniak, Przemyslaw, Ingela Nilsson (eds.) Satire in the Middle Byzantine Period. The Golden Age of Laughter? Explorations in Medieval Culture Series, vol. 12. Leiden, Boston: BRILL. p. 104-126.

Лора Търколева е докторантка във Факултета по журналистика и масова комуникация на Софийския университет „Св. Климент Охридски”, в катедра „Радио и телевизия”. Завършила е „Журналистика” в същия факултет, а после и международната магистърска програма „Медии, комуникация, култура” към СУ „Св. Климент Охридски”, Европейския университет Виадрина във Франкфурт (Одер), Германия, и Университета „София Антиполис” в Ница, Франция. Лора е журналистка в програма „Хоризонт”, БНР. Научните ѝ интереси обхващат развитието на общественото радио, как то информира, образова и забавлява и кои са формите, на които журналистите залагат, за да общуват с публиките си.

Lora Tarkoleva is a PhD student at the Faculty of Journalism and Mass Communication of the Sofia University “St. Kliment Ohridski”, Radio and Television Department. She graduated in Journalism at the same faculty, and then in the international Master’s programme “Media, Communication, Culture” at the Sofia University “St. Kliment Ohridski”, Europa-Universität Viadrina Frankfurt (Oder), Germany, and Université Nice Sophia Antipolis, France. Lora is a journalist at the Horizont channel of the Bulgarian National Radio (BNR). Her research interests include the development of BNR as a public broadcaster, how it informs, educates and entertains, and what forms journalists rely on to communicate with their audiences.