ПО ДИГИТАЛНИТЕ СЛЕДИ НА (НЕ)ОПРЕДЕЛИМОТО СМЕШНО В ЕФИР: СТРАННИЯТ СЛУЧАЙ НА БОЖАН ПЕТРОВ

Лора Търколева

ON THE DIGITAL TRAIL OF THE (UN)DEFINABLE FUN ON AIR: THE CURIOUS CASE OF BOJAN PETROV

Lora Tarkoleva

Отворете тук:

Резюме: Текстът изследва дигиталните и документални следи от ефирното наследство на журналиста Божан Петров, оставени от сатиричната му рубрика „Отечествен радиопреглед”. За последно тя се излъчва в „Политически НEкоректно” по „Хоризонт”, БНР. Там рубриката звучи седем пъти от създаването на предаването до кончината на автора ѝ, но има предистория в предходни подобни предавания.

Анализът проследява проблемите на жанровото определение за смешно. Въпреки неизменчивата структура на рубриката и оригиналния подход на автора, необяснимо различни интерпретации на сатирата на Петров водят до неглижирането и изчезването ѝ.

Ключови думи: жанр, сатира, радио

Abstract: The text explores the digital and documental traces of the journalist Bojan Petrov’s on-air legacy, mainly left by his satirical column Fatherland Radio Review. The review was last broadcast on the Politically INcorrect show on the Horizont channel, BNR. There the review was broadcast 7 times from the creation of the programme until the death of its author, but it has a background in previous similar programmes.

The analysis traces the problems of the genre definition of fun. Despite the immutable structure of the column and the original approach of the author, inexplicably different interpretations of Petrov’s satire lead to its neglect and disappearance.

Keywords: genre, satire, radio

Лора Търколева е докторантка във Факултета по журналистика и масова комуникация на Софийския университет „Св. Климент Охридски”, в катедра „Радио и телевизия”. Завършила е „Журналистика” в същия факултет, а после и международната магистърска програма „Медии, комуникация, култура” към СУ „Св. Климент Охридски”, Европейския университет Виадрина във Франкфурт (Одер), Германия, и Университета „София Антиполис” в Ница, Франция. Лора е журналистка в програма „Хоризонт”, БНР. Научните ѝ интереси обхващат развитието на общественото радио, как то информира, образова и забавлява и кои са формите, на които журналистите залагат, за да общуват с публиките си.

Lora Tarkoleva is a PhD student at the Faculty of Journalism and Mass Communication of the Sofia University “St. Kliment Ohridski”, Radio and Television Department. She graduated in Journalism at the same faculty, and then in the international Master’s programme “Media, Communication, Culture” at the Sofia University “St. Kliment Ohridski”, Europa-Universität Viadrina Frankfurt (Oder), Germany, and Université Nice Sophia Antipolis, France. Lora is a journalist at the Horizont channel of the Bulgarian National Radio (BNR). Her research interests include the development of BNR as a public broadcaster, how it informs, educates and entertains, and what forms journalists rely on to communicate with their audiences.