Студентски екип. ПОДХОДИ КЪМ ТЕМАТА ЗА КОРОНАВИРУС В БЪЛГАРСКИ И ЧУЖДОЕЗИЧНИ МЕДИИ (17.02.2020-17.04.2020Г.)

APPROACHES TO THE TOPIC OF THE CORONAVIRUS IN BULGARIAN AND FOREIGN LANGUAGE MEDIA (17.02.2020-17.04.2020)

Student team

Резюме: Текстът представя резултатите от студентско изследване, проведено в началото на февруари 2020 г. върху начините, по които действат медиите и журналистите в първите месеци на зараждаща се здравна и хуманитарна криза през 2020 г. Контекстът на този избор е важен, тъй като през февруари в българските медии все още се говори за „вирус като всички други“, основните послания на специалистите бяха: „няма място за паника“, „няма сериозна опасност“, „вирус, който е по-малко опасен от сезонния грип“. Изследването представя резултатите на подходите към теми и говорещи фигури в различни медии и предавания, чрез които информираха обществото в първите месеци на кризата. Авторитена изследването са студентите от профил „Радио“, IV курс, ФЖМК, СУ: Доротея Цветанова, Илияна Маринкова, Деница Дянкова, Тереза Кънчева, Емилия Кирчева, Кристина Йорданова, Виктор Николов, Люба Гъркова, Борислав Вълов, Мария Станчева, Елмира Джома.

Ключови думи: журналистика, медии, здравна криза, ковид-19

Abstract: : The text presents the results of a student study on the ways in which media and journalists act in the first months of the emerging healh and humanitarian crisis in 2020, conducted in the beginning of February 2020. The context of this choice is important, as in February Bulgarian media still speak of a „virus like any other“, the primary messages of the experts were: „no place for panic“, „no serious danger“, „a virus, which is less dangerous than the seasonal flu“. The study presents the results of approaches to subjects and speaking figures in different media and shows, through which they informed society in the first months of the crisis. The authors of the study are the fourth year students from the ‘Radio’ profile, FJMK, SU. Authors:Dorotea Tsvetanova, Iliyana Marinkova, Denitsa Dyankova, Tereza Kancheva, Emiliya Kircheva, Kristina Yordanova, Viktor Nikolov, Lyuba Garkova, Borislav Valov, Maria Stancheva, Elmira Dzhoma.

Key words: journalism, media, health crisis, covid-19

Add Comment