Анна Николова. Радио и телевизия срещу социални мрежи. Кои канали за информация за музикални събития се използват по-често?

RADIO AND TV VS. SOCIAL NETWORKS. WHICH ARE THE MOST COMMONLY USED MEDIA FOR GETTING INFORMATION ABOUT MUSIC EVENTS?

Anna Nikolova

Резюме: Непосредствено преди обявяването на извънредно положение в България (заради КОВИД-19) е проведено непредставително проучване от Анна Николова относно нагласите на потребителите към музикални събития в страната и каналите, чрез които те се информират за концерти. Анализът на резултатите от онлайн анкетата „Откъде разбирате за любимите си концерти?“, пoпълнена от над 300 българи между 27.01.2020 г. и 21.02.2020 г., рисува щрихите на интересна временна картина относно начините, по които потребителите в страната разбират за провеждането на дадено музикално събитие.
Ключови думи: медии, социални мрежи, музикални събития, онлайн анкета

Abstract: A non-representative survey on the attitudes of consumers towards music events in the country and the channels through which they are informed about concerts was conducted by Anna Nikolova less than a month before the declaration of a state of emergency in Bulgaria (due to COVID-19). The analysis of the results of the online survey „How do you know about your favorite concerts?“, filled in by over 300 Bulgarians between January 27, 2020, and February 21, 2020, sets an interesting temporary picture of the way consumers in the country are informed about upcoming music events.
Keywords: media, social networks, music events, online survey

Add Comment