Еленица Маринова. Обръщението на религиозните водачи като жанр: специфика и структурни компоненти

(изследване на публикациите в интернет портала на БНР)

Еленица Мариновa

THE ADDRESS OF THE RELIGIOUS LEADERS AS A GENRE: SPECIFICS AND STRUCTURAL COMPONENTS

(a Study of the Publications on the Internet Portal of the Bulgarian National Radio)

Elenitsa Marinova

Медиалог/Medialog 11/2022
ISSN 2535-0846

How to Cite: Маринова, Еленица (2022). Обръщението на религиозните водачи като жанр: специфика и структурни компоненти.Медиалог, 11/2022, с. 246-260. https://www.medialog-bg.com/?p=4447 [Marinova, Elenitsa (2022). The address of the religious leaders as a genre: specifics and structural components. Medialog, 11/2022, pp. 246-260]


Резюме: Религиозните водачи се превърнаха във важни партьори при търсенето на решения за преодоляването на кризата, причинена от COVID-19. Техните изказвания се превръщат в част от „влиятелното говорене”, а мнението им оказва влияние върху медийния дневен ред. Основен изследователски проблем на настоящата статия са публикациите в интернет-портала на Българското национално радио, отразяващи обръщенията на религиозните водачи, разглеждани като радиожанр. Засиленото им присъствие в медиите е потвърждение за значимостта, която журналистите придават на този жанр – кратък и монологичен по своята същност, емоционално зареден и призван да убеждава.

Ключови думи: радиожанр, журналистически жанрове, медиен дневен ред, религиозни водачи, пандемия от COVID-19.

Abstract: Religious leaders have become important partners in finding solutions to the COVID-19 crisis. Their statements are part of  the „influential speech“, and their opinion influences the media agenda. The main research problem of this article are the publications containing the religious messages, considered as a radio genre, on the Internet portal of the Bulgarian National Radio. The increased presence of the religious speech in the media is a confirmation of the importance that journalists attach to this genre – short and monologue in its nature, emotionally charged, called to spread values and views.

Keywords: radio genre, journalistic genres, media agenda, religious leaders, COVID-19 pandemic.


Използвана литература:

АНГЕЛОВА, Вяра (2015). Български онлайн радиостанции на религиозна тематика. Информационни технологии, култура и общество. Благоевград: УИ „Неофит Рилски”, с. 207-218. [Angelova, Vyara (2015). Balgarski online radiostantsii na religiozna tematika. Inormatsionni tehnologii, kultura I obstestvo, s 207-218]

ПОПОВА, Жана (2013). Диалогови модели. Между събития и медийни образи. УИ „Св. Кл. Охридски“. [Popova, Zhana (2013). Dialogovi modeli. Mezhdu sabitiya i medijni obrazi]

ПОПОВА, Жана (2014). Журналистиката умря! Да живеят медиите! (Иликак интернет не уби медиите. Годишник на СУ „Свети Климент Охридски”, ФЖМК, т. 20, с. 55-71. [Popova,Zhana (2014). Zhurnalistikata umrya! Da zhiveyatmediite! (Ili kak internet ne ubi mediite. Godishnikna SU, FZhMK, t.20, s. 55-71]

ПОПОВА, Снежана (2018). Уеб радио 2014-2017: Групови адреси ииндивидуални обръщения. Медиалог. https://www.medialog-bg.com/?p=939 [Popova,Snezhana (2018). Web radio 2014-2017: Grupovi adresi i individualni obrasteniya. Medialog]

MOLTENI, Francesco, Riccardo LADINI, Ferruccio BIOLOCATI, Antonio M. CHIESI, Giulia Maria Dotti SANI, Simona GUGLIELMI, Marco MARAFFI, Andrea PEDRAZZANI, Paolo SEGATTI & Cristiano VEZZONI (2021). Searching for comfort in religion: insecurity and religious behaviour during the COVID-19 pandemic in Italy. European Societies, 23:sup1, S704-S720, DOI: 10.1080/14616696.2020.1836383.

TUDOR, Mihaela A., Anamaria F. BENEA and Stefan BRATOSIN (2021). COVID-19 Pandemic Lockdown and Religious Mediatization of Social Sustainability. A Case Study of Romania. International Journal of Environmental Research and Public Health 18, no. 5: 2287. https://doi.org/10.3390/ijerph18052287

YENDELL, Alexander, Oliver, HIDALGO and Carolin HILLENBRAND (2021). The Role of Religious Actors in the COVID-19 Pandemic: a theory-based empirical analysis with policy recommendations for action. (ifa-Edition Kultur und Außenpolitik). Stuttgart: ifa (Institut für Auslandsbeziehungen). https://doi.org/10.17901/akbp1.10.2021

Използвани източници:

U.S. DEPARTMENT OF STATE. (2 November, 2021).  Retrieved (March 22, 2022), from: https://www.state.gov/the-impactful-role-of-faith-actors-in-the-covid-19-pandemic/.

Еленица Маринова е докторант в Катедра „Радио и телевизия“ на Факултета по журналистика и масова комуникация към Софийския университет „Свети Климент Охридски“. Завършва магистърска програма „Международна сигурност“ в Юридическия факултет. Обект на научните ѝ интереси са журналистическите жанрове, радиожанровете, радиообщуването и др. Професионалният ѝ стаж е в сферата на радиожурналистиката.

Elenitsa Marinova is a PhD student at the Department of Radio and Television at theFaculty of Journalism and Mass Communication at Sofia University “St. Kliment Ohridski”. She has a master’s degree in International security from the Faculty of Law. The object of her scientific interests are journalistic genres, radio genres, radio communication and others. Her professional experience is in thefield of radio journalism.

Add Comment