Венцислав Димов. Медузата като муза (за „Живописта като непрекъснат сценарий“.
Изложба на Богдан Александров в НХГ)

Венцислав Димов

JELLYFISH AS A MUSE (ABOUT THE ‘PAINTING AS A CONTINUOUS SCRIPT’.
ART EXHIBITION OF BOGDAN ALEKSANDROV IN NATIONAL GALLERY)

Ventsislav Dimov

Отворете текста

Резюме: Рецензия за най-новата изложба на Богдан Александров в Националната художествена галерия, София, наречена „Живописта като непрекъснат сценарий“ (април-юни 2022). Живописец и концептуалист, художник и изследовател, Богдан Александров представя най-новите си
маслени платна, рисувани през 2022 г. в цикъла „Живописта като непрекъснат сценарий (Протоколи за преживяването на идея)“. Изложбата, според куратора Диана Драганова-Щир, включва едни от най-значимите произведения на Александров и подчертава неговото място в съвременното българско изкуство. Част от нея има антологичен характер – включени са и по-ранни творби от периода 2010-2021 (циклите Пургаториум, Палимпсест, Парейдолия – портрети в постановка, Вертиго, Непрекъснато писане и др.), подчинени на основната концепция на автора – изследвания на граничните човешки състояние през собствен метод, който артистът назовава „визуален
шум“.
Ключови думи: живопис, концептуално изкуство, визуален шум

Abstract: Review of Bogdan Alexandrov’s latest exhibition at the National Art Gallery, Sofia, called ‚Painting as a Continuous Script‘ (April-June 2022). Painter and conceptualist, artist and researcher, Bogdan Alexandrov presents his latest oil paintings, painted in 2022, in the series ‚Painting as a Continuous Script (Protocols for an Idea)‘. The exhibition, according to curator Diana Draganova-Shtir, includes some of Alexandrov’s most significant works and highlights his place in contemporary Bulgarian art. Part of it has an anthological nature – earlier works from the period 2010-2021 are also included (the cycles Purgatorium, Palimpsest, Pareidolia – Staged portraits, Vertigo: Portraits without diagnosis, Continuous Writing, etc.), subordinated to the artist’s main concept – research into the liminal human condition through his own method, which the artist calls ‚visual noise‘.
Keywords: painting, conceptual art, visual noise


Използвани източници
АЛЕКСАНДРОВ,
Богдан (2022). Живописта като непрекъснат сценарий. Протоколи
за преживяването на идея (ръкопис на автора) [Aleksandrov, Bogdan. 2022. Zhivopista
kato neprekasnat stsenariy. Protokoli za prezhivyavaneto na ideya (rakopis na avtora)]
ДРАГАНОВА-ЩИР, Диана (2022). Националната галерия представя Богдан
Александров. Живописта като непрекъснат сценарий. 7 април-19 юни 2022 (ръкопис
на куратора на изложбата) [Draganova-Shtir, Diana. 2022. Natsionalnata galeriya
predstavya Bogdan Aleksandrov. Zhivopista kato neprekasnat stsenariy. 7 april-19 yuni 2022
(rakopis na kuratora na izlozhbata)]
КАМБУРОВ, Димитър (2020). Медуза като муза: медиаполитика на музиката
(Полът като институционализирана трансгресия на след-постмодерната култура).
ЛOЗАНОВ, Георги, Орлин СПАСОВ (съст.). Медии и митове. София: УИ „Св.
Климент Охридски“, с. 173-200. [Kamburov, Dimiter (2020). Meduza kato muza:
mediapolitikana muzikata. (Polat kato institutsionalnizirana transgresiya na sledpostmodernata kultura). Lozanov, Georgi, Orlin Spassov (sast.) Medii i mitove.]
ALEKSANDROV, Bogdan (2018). Concept of painting. Visual noise. Portraits. Sofia:
Studio Aleksandrov.


Венцислав Димов [д-р (1999); дн (2018)] е професор в СУ „Св. Климент Охридски“, Факултет по журналистика и масова комуникация. Ръководител на изследователска група „Етномузикология” в Института за изкуствознание при БАН. Автор на над 200 научни изследвания и статии, сред които монографиите “Eтнопопбумът” (2001); „Добруджа: памет и песен” (2012); “Музиката за народа на медийния фронт” (2019) и др.; съавтор с Лозанка Пейчева на книгите „Зурнаджийската традиция в
Югозападна България” (2002 г.); „С хоро и песен, с перо и слово (120 г. от рождението на Райна Кацарова)” (2021 г.) и др. Области на научни интереси – социални и хуманитарни науки, медийни
изследвания, етномузикология, антропология на традиционната и популярна музика, медии и записана музика, идентичност и музика, музикални традиции и малцинства, музика на Балканите и др.

Ventsislav Dimov [PhD (1999); DSc (2018)]: Professor at Sofia University ‘St. Kliment Ohridski’, Faculty of Journalism and Mass Communication . Head of the research group ‘Ethnomusicology’ at the Institute of Art Studies, BAS. Author of over 200 scientific studies and articles, author of the monographs “Ethnopopbum (The Ethnopopboom)” (2001); “Dobrudzha: pamet i pesen (Dobrudzha: memory and song)” (2012); “Muzikata za naroda na mediyniya front (Mekata vlast na narodnata i populyarna muzika v Sotsialisticheska Bulgariya) (Music for the people on the media front (The soft power of peoples and popular music in Socialist Bulgaria)” (2019) and others; co-author with Lozanka Peycheva of the books “The Zurna Tradition in Southwest Bulgaria” (2002); “With horo dance and song, with a pen and word (120th anniversary of the birth Rayna Katsarova)” (2021). Areas of research interests – social sciences and humanities, media studies, ethnomusicology, anthropology of traditional and popular music, media
and recorded music, identity and music, musical traditions of ethnocultural communities and minorities, music in the Balkans, etc.

Add Comment