Разказът на един музиковед

(Рецензия за книгата на Розмари Стателова „Разказът на един музиковед“)

Венцислав Димов

THE STORY OF A MUSICOLOGIST

(Review of Rosemary Statelova’s book ‘The Story of a Musicologist’ (Sofia: Riva, 2020)

Ventsislav Dimov

Медиалог, брой 10/2021

Резюме: Рецензия нанай-новата книга на Розмари Стателова „Разказът на един музиковед“ (София:Рива, 2020). Книгата, определена като „мемоарно-автобиографична“, е не саможивотоописание на Розмари Стателова, на нейната семейна и професионална среда,а и биографична история на сгъстеното българско време през последните 70 години, изградена като фрагменти от спомени и текстове.

Ключови думи: Розмари Стателова, мемоари, биографичен разказ, музикознание, медии

Abstract: Review of Rosemary Statelova’s latest book ‘The Story of a Musicologist’ (Sofia: Riva, 2020). The book, defined as ‘memoir-autobiography’, is not only a biography of Rosemary Statelova, her family and professional environment, but also a biographical history of the packed Bulgarian time in the last 70 years, structured as fragments of memories and texts.

Keywords: Rosemary Statelova, memoirs, biographical story, musicology, media

Add Comment