Венцислав Димов. Музиката за народа на медийния фронт: погледи отдолу-нагоре

MUSIC FOR THE PEOPLE ON THE MEDIA FRONT: PERSPECTIVES FROM THE BOTTOM TO THE TOP

        VENTSISLAV DIMOV

Отворете текста в pdf 

Author: Ventsislav Dimov

Subject: Social Science

Published by: Medialog

Issue: 6/2019

Language: Bulgarian

Резюме: Тази студия търси отговор на няколко въпроса. Как специфичните медийни и музикални текстове и фигури (сценарии, предавания, песни, певци, водещи) се реализират в медията и се възприемат от публиката, т.е. вглежда се в рецепцията на радиото и музиката в него. Как властовите разкази, отразени в медиите и музиката, и властовите медийни практики придобиват собствен живот, извън медийния контекст и каналите отгоре надолу. Как „ниски“ медийно-музикални идиоми, които могат да бъдат в разрез с официалните, процъфтяват от долу нагоре. Разгледани са няколко случая, свързани с медийното присъствие и прием от страна на аудиторията на народни певци (Петкана Захариева, Мита Стойчева, Гюрга Пинджурова) и новосъздадените им песни.

Ключови думи: народна музика, народен певец, социализъм, Българско радио, мека власт

Summary: This article looks for an answer to the questions how specific media and musical texts and figures (scripts, shows, songs, singers,hosts) are perceived by the audience, i.e. reception. How power narratives,reflected in media and music, and power media practices take on a life of their own, outside of media context and channels from top to bottom – folklorization. How low media-musical idioms, which can be in dissonance with the official ones, flourish from the bottom to the top. Several cases related to the media reception of folk singers (Petkana Zaharieva, Mita Stoycheva, Gyurga Pindzhurovа) and their newly created songs are considered.

Key words: peoples music, folksinger, socialism, Bulgarian radio, soft power

Автор: Орлин Спасов

Област: Социални науки

Сп. Медиалог

Брой: 6/2019

Add Comment