За авторството в популярната музика през погледа на Уил Стро

Михаил Луканов

ON AUTHORSHIP IN POPULAR MUSIC FROM WILL STRAW’S PERSPECTIVE

Mihail Lukanov

Резюме: Статията третира тема, свързана с комплексния проблем за авторството в сферата на музикалнопопулярнотов съвременността, както и с предизвикателствата пред опита да се открои„образа“ на автора в контекста на съвместните и споделени творчески усилия,въвлечени в създаването на крайния музикален продукт. Текстът анализира таказададената проблематика през интерпретативната оптика на професор Уил Стро – съвременен канадски изследовател, който работи в областта на медийнитеизследвания. Разсъжденията, представени по-долу, се облягат върху неговиякоментар за „дифузния“ образ на автора в популярната музика с оглед наспецифични тенденции в нейното развитие през втората половина на XX в.

Ключови думи: популярна музика, автор, авторство, интертекстуалност, идентичност, Уил Стро

Abstract: The article addresses a topic related to the complex problem of authorship in the field of popular music today, as well as the challenges of trying to highlight the ‘image’ of the author in the context of the joint and shared creative efforts involved in creating а final music product. The text analyses these issues through the interpretive optics of Professor Will Straw, a contemporary Canadian researcher in the field of media studies. The presented reflections are based on his commentary on the ‘diffused’ image of the author in popular music in view of certain specific developments in the second half of the 20th century.

Keywords: popular music, author, authorship, intertextuality, identity, Will Straw

Използвана литература:

ДИМОВ,Венцислав (2001). За музикалния колаж като подход в World Music. Българско музикознание, 2/2001. София. [Dimov, Ventsislav (2001). Za muzikalniya kolazh kato podhod v World Music. Balgarsko muzikoznanie, 2/2001. Sofia.]

ЛЕВИ, Клер (2005). Диалогичната музика: блусът, популярната култура, митовете на модерността. София, Институт за изкуствознание, БАН. [Levi, Kler (2005). Dialogichnata muzika: blusat, populyarnata kultura, mitovete na modernostta. Sofia, Institut za izkustvoznanie, BAN.]

BURKE, John (1989). The Death and Return of the Autor. Criticism and Subjectivity in Barthes, Foucault and Derrida. Edinburgh: Edinburgh University Press.

FRITH, Simon (1986). Art versus technology: the strange case of popular music. Media, culture and society, pp. 263-279.

STRAW, Will (1999). Authorship. – In: Key Terms in Popular Music and Culture. Masachusetts: Blackwell Publishers Inc.

TAGG, Phillip (2013). Music’s Meanings. Mass Media Music Scholar’s Press,

Д-р Михаил Луканов е главен асистент в сектор „Музика“, Институт за изследване на изкуствата – БАН. Неговите научни занимания са насочени към проблематика в полето на популярната музика. През 2012 г. защитава дисертация, свързана с българския рок, а впоследствие разработва теми, обърнати към историята на старата градска песен у нас. Автор е на статии в научни списания като „Българско музикознание“, „Изкуствоведски четения“, „Медиалог“, както и на три книги – „Мильо Басан – живот и творчество“ (2017), „Конвенция и иновация в българската рок музика: върху опита на ФСБ“ (2018) и „Музиката на арената на българския цирк“ (2020).

Dr. Mihail Lukanov is a Senior Assistant Professor in the Music Sector of the Institute of Art Studies at the Bulgarian Academy of Sciences. His research interests focus on issues in the field of popular music. In 2012 he defended a dissertation related to Bulgarian rock and has subsequently worked on topics related to the history of old urban songs in Bulgaria. He has written articles for scientific journals, such as ‘Bulgarian Musicology’, ‘Art Readings’ and ‘Medialog’.  He is also the author of three books, namely ‘Milo Basan: Life and Creativity’ (2017), ‘Convention and Innovation in Bulgarian Rock Music: on the Experience of FSB’ (2018) and ‘Music on the Arena of the Bulgarian Circus’ (2020).

Add Comment