Орлин Спасов. Възбудени читатели: поезията като средство за коментар в онлайн форумите

EXCITED READERS:
POETRY AS A TOOL FOR COMMENT IN ONLINE FORUMS

ORLIN SPASSOV

Отворете текста в pdf 

Author: Orlin Spassov

Subject: Social Science

Published by: Medialog

Issue: 6/2019

Language: Bulgarian

Резюме: Текстът анализира интересен феномен: коментарите в поетическа форма, появяващи се често в дискусионните форуми към онлайн медиите. Какво кара участниците в дискусиите да превключват към поетически изразни средства? Защо в някои от случаите стиховете и римата са наситени с обсценно слово и език на омраза? Използването на подобни езикови тактики усложнява отношението между медиите и техните публики, както открива възможности за творчество и за съпротива по отношение на наложени норми.

Ключови думи: онлайн форуми, поезия, рима, обсценно слово, език на омраза

Summary: The text analyses an interesting phenomenon: commentary in poetic form that appears frequently in online discussion forums. What causes the participants in the discussions to switch to poetic means of expression? Why, in some cases, are verses and rhymes saturated with obscene words and hate speech? The use of such language tactics complicates the relationship between the media and their publics, as it opens opportunities for creativity and resistance to imposed norms.

Keywords: online forums, poetry, rhyme, obscene words, hate speech

Автор: Орлин Спасов

Област: Социални науки

Сп. Медиалог

Брой: 6/2019

Add Comment