МЕДИЙНИ СИСТЕМИ И КРИЗИ: СПИРАНЕТО НА СИГНАЛА НА ПРОГРАМА „ХОРИЗОНТ“ НА БЪЛГАРСКОТО НАЦИОНАЛНО РАДИО НА 13 СЕПТЕМВРИ 2019 г.

Виктория Петрова

MEDIA SYSTEMS AND CRISES: THE SIGNAL STOPPING OF THE „HORIZONT“ PROGRAM ON THE BULGARIAN NATIONAL RADIO ON SEPTEMBER 13, 2019

Victoria Petrova

Отворете тук:

Резюме: Статията изследва несъвършенствата на българската медийна система, които периодично се проявяват като медийни кризи. Използваният изследователски метод е изследване на случай. Случаят, който е описан и поставен в медиен и политически контекст, е спряното излъчване на програма „Хоризонт“ на Българското национално радио на 13 септември 2019 г. Анализът се основава на документите, събрани в книгата на Вяра Ангелова „#Кой спря БНР“, на нормативни актове, издадени от български и европейски институции, научни и медийни публикации по темата. Изводите, до които стига изследването, са, че медийната система в България е в незавършен процес на трансформация. Специфична особеност на медийната среда е, че се забелязват частични елементи, характерни за свободните общества. Но факторите, които доминират, поставят българската медийна система по-близо до авторитарния модел, дефиниран от Фред Сибърт, Уилбър Шрам, и Теодор Петерсън.

Ключови думи: БНР, Закон за радиото и телевизията, посткомунистически страни, демокрация, свобода на словото

Abstract: This article examines the imperfections of the Bulgarian media system, which periodically manifest as media crises. The research method used is a case study. The case, which is described and placed in a media and political context, is related to the suspended broadcast of the „Horizon“ program on the Bulgarian National Radio on September 13, 2019. The analysis is based on the documents collected in Vyara Angelova’s book „#Who stopped BNR“, normative acts issued by Bulgarian and European institutions, scientific and media publications on the subject. The conclusions reached by the research are that the media system in Bulgaria is in an unfinished process of transformation. A specific feature of the media environment is that partial elements characteristic of free societies are noticeable. But the factors that dominate bring the Bulgarian media system closer to the authoritarian model defined by Fred Siebert, Wilbur Schramm, and Theodore Peterson.

Keywords: BNR, Law on Radio and Television, post-communist countries, democracy, freedom of speech

Виктория Петрова е докторантка в специалност „Медии и комуникации“ във Факултета по журналистика и масова комуникация на Софийския университет „Св. Климент Охридски“. Има публикации в научното онлайн издание на Newmedia21.eu по теми, свързани с дизайна в онлайн обучението и политическата карикатура по време на война. Научните ѝ интереси са свързани с комуникационния дизайн на медийното съдържание в интернет, визуалната репрезентацията на съдържанието, медийните послания, ефективната кризисната комуникация на медиите, деонтологията, медийната грамотност и фалшивите новини.

Viktoria Petrova is a PHD student in „Media and Communications“ Degree at the Faculty of Journalism and Mass Communication of the Sofia University „St. Kliment Ohridski“. She has published in the online scientific magazine of Newmedia21.eu on topics related to design in online learning and political cartooning during wartime. Her scientific interests are related to communication design of media content on the Internet, visual representation of content, media messages, effective media crisis communication, deontology, media literacy and fake news.