Петя Александрова. Документалното кино на фокус

OUR DOCUMENTARY CINEMA IN FOCUS
Petia Alexandrova

Медиалог 12/2022

Medialog 12/2022

How to cite: Александрова, Петя (2022). Документалното кино на фокус. Медиалог 12/2022, с. 179-182 https://www.medialog-bg.com/?p=4658

Резюме: Книгата на Теодора Стоилова-Дончева предлага преглед и собствена подредба на родната документална кинопродукция след 1989 г. Тя е поставена в контекста на обществено-политическите събития, филмопроизводството и състоянието в игралното кино. Авторката откроява важни личности в документалния процес, анализира значими български документални филми, изяснява определени тенденции, проблеми и художествени похвати. Тя поставя акцент върху възстановките в историческите документални филми, обръща внимание на връзката на достоверността с доверието на зрителя, открива любопитни наблюдения във възможностите за манипулация.
Ключови думи: Българско кино, документално кино, посттоталитарно кино

Abstract: The book by Theodora Stoilova-Doncheva offers an overview and own arrangement of documentary film production after 1989. It is placed in the context of socio-political events, the state of film production and feature cinema. The author emphasizes on important personalities in the documentary process, analyzes significant Bulgarian documentaries, clarifies certain trends, problems,
and artistic concepts. She puts stress on re-enactments in historical documentaries, pays attention to the relationship of credibility with the trust of the viewer, finds curious observations in the possibilities of manipulation.
Keywords: Bulgarian cinema, documentary, post-totalitarian cinema

Отворете текста тук


Петя Александрова e професор, доктор на науките, в Нов български университет, в департаменти „Кино, реклама и шоубизнес“ и „Медии и комуникация“, професор в Института по изкуствознание, БАН. Автор на книгите: „Мъките на заглавието“ (2007), „Изгубени в гледането“ (2011), „Преходни истории за култура и комуникации“ (2015), и „Предимства и предизвикателства на късите форми“ (2019). Автор на множество публикации за модерно изкуство, кино, театър и литература в сп. ЛИК, сп. „АРТизанин“, „Стандарт“. Награди: на Съюза на филмовите дейци – награда за филмова
критика (2010), „Златно перо“ (2006).

Petia Alexandrova is a Professor, Doctor of Sciencе, in Cinema, Advertising and Show Business and Mass communications Departments at the New Bulgarian University, Professor at Institute of Art Studies, Bulgarian Academy of Science. Books: Pains of the Title. From a Word to a Cinema Image (2007); Lost in Seeing. Barriers in front of Audio-visual Media (2012); Transitional Stories for Culture and Communication (2015); Short-form films: Advantages and challenges. Models and practices of Bulgarian short features (2019). She is an author of numerous articles on modern arts, cinema, theatre and literature in LIK magazine, ARTizanin magazine, Standart daily. Awards: the Union of Bulgarian Filmmakers’ Award for
Film criticism (2010), Golden feather (2006)