КЪМ „МЕДИЙНАТА АРХЕОЛОГИЯ“ НА ГРАМОФОНА В БЪЛГАРИЯ (ВЪРХУ ОТНОШЕНИЯТА ТЕХНОЛОГИЯ -ИЗКУСТВО-ЧОВЕК ПРЕЗ ПЪРВАТА ПОЛОВИНА НА ХХ ВЕК)

Венцислв Димов

TOWARDS THE “MEDIA ARCHEOLOGY” OF THE GRAMOPHONE IN BULGARIA (ON TECHNOLOGY-ART-HUMAN RELATIONS IN THE FIRST HALF OF THE TWENTIETH CENTURY)

Ventsislav Dimov

Medialog бр.15/2024

Резюме: Студията върху записаната и тиражирана на комерсиални носители музика поставя в рамката на изследователския интерес ранните записи на военни оркестри в България, записвани и издавани от Gramophone Company през първите десетилетия на ХХ век. Акцентите са върху ролята на грамофоните и грамофонните плочи в България като функциониращи вещи (анализирани са реклами от периодика от първото десетилетие на ХХ век, литературни произведения и мемоари) и символи (анализират се лейбъли). Като тръгва от общата картина, изследването се фокусира върху мястото на армия и професионални музиканти в ранните български грамофонни плочи, показани като полета на културно производство и хабитус. Описани и анализирани са съотношенията на жанровите масиви в ранните записи: „народна“ музика (хора, потпури), военна музика (маршове), популярна музика (западни танцови идиоми), художествена музика, звукови картини. Потърсена е връзката на контексти със съдържания, като се изведени някои пресрещания в записите на военните оркестри на западно и местно, модерно и традиционно, политическо и популярно.

Ключови думи: грамофонни плочи, военни духови оркестри, репрезентация, символи.

Abstract: The study on the music recorded and reproduced on commercial media places in the framework of the research interest the early recordings of military bands in Bulgaria, recorded and published by the Gramophone Company in the first decades of the twentieth century. The emphasis is on the role of gramophones and gramophone records in Bulgaria as functioning objects (advertisements from periodicals from the first decade of the 20th century, literary works and memoirs are analyzed), symbols (labels are analyzed). Starting from the general picture, the study focuses on the place of the army and professional musicians in early Bulgarian gramophone records, shown as fields of cultural production and habitus. The ratios of genre arrays in early recordings are described and analyzed: „folk“ music (folk, potpourri), military music (marches), popular music (Western dance idioms), art music, sound pictures. The relationship of contexts with contents has been sought, bringing out some encounters in military band recordings of Western and local, modern and traditional, political and popular.

Keywords: gramophone records, military brass bands, representation, symbols.