Медиалог-Бг e портал за медийна култура; пространство за култивиране на разбирания за медийните светове, които обитаваме; мегдан на хора, които търсят разбиране и съгласие в знанието за медиите, журналистиката и комуникацията. Част от него е списание Медиалог – електронно списание за изследване на медии, медийна култура и комуникации. Списанието е дело на академичната общност на Катедра „Радио и телевизия“ на Факултета по журналистика и масова комуникация“, СУ „Св. Климент Охридски“.

 

Редакционна колегия:

проф. дсн Снежана Попова
доц. д-р Вяра Ангелова
доц. д-р Орлин Спасов
доц. д-р Венцислав Димов (гл. редактор)
доц. д-р Светлана Божилова
гл. ас. д-р Лъчезар Точев

Съставители на брой 1/2017: доц. д-р Венцислав Димов и доц. д-р Жана Попова

 

Адрес:

София 1000

Ул. „Московска“, №49, каб. 41

medialog.bg@gmail.com

 

ОТВОРЕН ДОСТЪП

Списание „Медиалог“ е научно издание на свободен достъп, което споделя модела за безплатно използване в онлайн режим на научни публикации, т. нар. Златен път. Списанието е некомерсиално и следва инициативата “Отворен достъп” (Open Access Initiative) – свободен, открит достъп до научна информация чрез електронни публикации, достъпни в мрежовото пространство, освободени от лицензионни и правни ограничения и безплатни за потребителя. Авторите предоставят своите научни публикации за свободно четене, ползване и разпространение онлайн.

РЕЦЕНЗИРАНЕ

Списание „Медиалог“ е рецензирано научно списание. Всеки предложен текст се допуска до публикация след две анонимни рецензии. Отговорност за публикуваните факти, данни и интерпретации носи авторът.

АВТОРСКО ПРАВО

Правата на интелектуална собственост върху статия, научно съобщение, рецензия или снимка, публикувани в списанието, принадлежи на автора, освен ако са предадени на работодателя му по сила на договора между автора и него.  Редакцията не изисква писмено споразумение с автора. Текстовете са със запазено авторско право. Препубликуването им става само с едновременното разрешение на списанието и автора.

 

2019-06-Медиалог-Стандарт-за-оформяне-на-публикации-и-цитиране

Списание „Медиалог“

Стандарти за оформяне на публикациите и начин на цитиране

ЗАГЛАВИЕ (ГЛАВНИ БУКВИ)

ИМЕ НА АВТОРА (ГЛАВНИ БУКВИ)

(Кратка информация за автора: имена, научни степени и длъжности, месторабота, основни публикации – до 500 знака).

Заглавие (на английски език)

Име на автора (на английски език)

Резюме на български и на английски език – до 600 знака или 200 думи

Ключови думи на български и на английски – до 5 думи или словосъчетания

Основен текст: Обемът на предлаганите за публикуване текстове в списанието следва да е от 3 (рецензии, научни съобщения) до 25 (научни статии и студии) страници  – между 5 400 – 45 000 знака. Текстовият файл да се представи в шрифт Times New Roman, 12 пункта, подравнен от ляво и от дясно (justified), във формати .doc и .docх или .rtf.

Цитирането на библиографски и информационни източници става по т. нар. „Харвардски стандарт“, с позоваване на автори в текста: фамилия, година на издаване, страница, в кръгли скоби (Лаш, 2004: 31). В списъка с литературата се поместват всички монографии, студии и статии, като се подреждат по азбучен ред на фамилното име на автора, първо заглавията на кирилица, след това на латиница. В списъка с източниците се поместват електронни източници, сайтове, архивни материали, интервюта и др. Електронните публикации се цитират с името на автора или качващия съдържанието (при клипове, музика, мнения във форуми и др.), като се посочва хиперлинк и дата на последното посещение. Хиперлинкът трябва да е деактивиран (remove hyperlink), така че да остане само като чист текст, поставен в скоби <…>. Архивните източници се въвеждат със сигнатури, а интервютата – с име или инициали на интервюирания. Примерно цитиране: www.dbc

 

ИЗПОЛЗВАНА ЛИТЕРАТУРА

АНГЕЛОВА, Вяра (2007). Световното радио – модели на развитие. София: Камея. /монография/

АНГЕЛОВА, Вяра, Мария НЕЙКОВА, Жана ПОПОВА (съст., ред.) (2014). Радио, разказ, реч. Юбилеен сборник в чест на проф. дсн Снежана Попова. София: УИ „Св. Климент Охридски”. /сборник/

БОЯДЖИЕВ, Георги (1967). Росна китка. Кръстев, Венелин (гл. ред.). Енциклопедия на българската музикална култура. София: Издателство на БАН, с. 381. /статия в сборник или енциклопедия/

ДЕЯНОВА, Лиляна (2005). 1948. Символна еуфория, символен терор. Електронно издателство Liter Net. Достъпно на: <https://liternet.bg/publish14/l_deianova/1948.htm> /цитиране на онлайн публикация/

ПЕТРОВА, Ангелина (2018). Словесният коментар на българските композитори спрямо канона на соцреализма и авангардния канон. Българско музикознание, №2, с. 59-69. /статия в научно списание/

ИЗПОЛЗВАНИ ИЗТОЧНИЦИ

ФОНД №1БЦентрален комитет на Българската комунистическа партия. Оп. 15. Отдел „Пропаганда и агитация“ (1944-1964). А. е. 6, 8, 102, 519, 562, 607, 627. /архивни източници/

O’REILLY, Tim (2006). Web 2.0. Compact definition: Trying again. <http://radar.oreilly.com/2006/12/web-20-compact-definition-tryi.html> (последно посещение 25 април 2018). /сайтове/

БЕШКОВ, Илия (1940). Новият народен будител (карикатура). Мир, № 12075, 31 октомври 1940. /публикация в периодичен печат/

ЛОРД БЪНДИ ОТ СОФИЯ (2013). Документален филм, реж. Иван Трайков (You Tube видео, публикувано през 2016 г.). Достъпно на: <https://www.youtube.com/watch?v=6XjYBZL66-k&t=124s> . (последно посещение 23 май 2019). /клипове и филми в сайтове за видеообмен/

СПАСОВ, Божидар /име или инициали на интервюирания/ (2015). Интервю на Ангелина Петрова /интервюиращ/, осъществено на 25 май 2015 г. София: личен архив на Ангелина Петрова. /интервю/

 

При оформлението се препоръчва кратко заглавие (заради падащото меню), допустими са подзаглавие и вътрешни рубрики.  Изображенията да са във формат .jpg,  с резолюция между 150 dpi и 300 dpi, да се изпращат в отделен файл. Изисква се посочване на източника на визуалния материал (автор, източник, публикация, хиперлинк – ако е от интернет). Авторът следва да прати в текстов файл заглавие или пояснение към изображението, като подреди текстовете с арабски цифри: ил. 1., ил. 2., и т.н.