Брой 7/2020

Може да отворите броя на списанието в pdf

Списание „Медиалог“ ISSN 2535-0846

БРОЙ 7/2020

ТЕМА НА БРОЯ

ДИГИТАЛНИ МЕДИИ И ВИДЕОИГРИ

Водещ на брой 7/2020:  доц. д-р Жана Попова

Броят съдържа текстове на студенти, докторанти и преподаватели от магистърската програма„Дигитални медии и видеоигри“ на ФЖМК, СУ „Св. Кл. Охридски“.

The issue contains texts by students, PhD students andteachers from the ‘Digital media and video games’ Master’s programme at FJMC, SU ‘St. Kliment Ohridski’

Add Comment

Required fields are marked *. Your email address will not be published.